نام نمایندگی کد نمایندگی کد ملی شماره تماس آدرس
یعقوبی قاضی  ده A34832   34117780 بلوار معلم صوت و تصویر یعقوبی