نام نمایندگی کد نمایندگی کد ملی شماره تماس آدرس
کریم رستمی زابلی A45121 1465253696 33233990 خيابان - ملت مجتمع صوتي وتصويري وليعصر طبقه اول تعميرگاه زابلي